Des verbes: passé composé avec être

 
 
aller entrer naître monter
venir sortir mourir descendre
arriver rester décéder=avlida
partir retourner tomber
plus verb i reflexiv användning


La poésie

http://www.etudes-litteraires.com/etudier-un-poeme.php
 
http://fr.wikihow.com/analyser-de-la-po%C3%A9sie

Le futur simple

 

Exercises sur " Svenskans "det" i opersonliga uttryck

Traduisez en français:
 
1. Vad är det för slags häst du har och vad kostade den?
 
2. Det var roligt att höra att du har en så fin häst.
 
3. Om ett år kommer det att bli en ny resa till Marocko för treorna.
 
4. Det var en gång en sultan som bodde i Marocko.
 
5. Det är förbjudet att bada med hästar på denna badstrand.
 
6. Det kommer inte att finnas plats för alla som vill läsa franska nästa år.
 
7. Det blir nog åska.
 
8. Vad var det för väder under påsklovet?
 
9.Det är redan ljust.
 
10. Det fattas några bokstäver här. Det räcker om du ändrar det så är det perfekt.
 
11. Det var det det!
 
12. Det blir påskdans nästa år också.
 
 

Des chansons au conditionnel

Cliquez ici!
 
Traduisez les paroles et expliquez aux étudiants d'espagnole ce que les paroles s'agissent.
 
Exercise écrite/
 
Ejercicio de escribir
 
 
 
Ce qui passera ensuite?/ ¿Que pasará después?
 
 

Niveau 3-5: le subjonctif des exercises interactifs

Pour des exercises sur le subjonctif cliquez ici!

Niveau 3-5: Le subjonctif-ainsi soit-il

 
Le subjonctif/konjunktiv har som grundbetydelse något overkligt som man önskar, tvivlar på eller fruktar ska hända/bli verkligt. Som i citatet ovan från Fader vår-bönen på franska, ett bra exempel på livlig användning av konjunktiv. Leta igenom texten och finn konjunktiven och översätt dem till svenska :

Notre Père, qui es aux Cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
Et ne nous soumets pas à la tentation,
Mais délivre-nous du mal.
Ainsi soit-il.
Amen.

Lyssna också på denna sång vars text du kan läsa här:

 

 


Les verbes réguliers au présent

 
Discuter -er
 
je discute  tu discutes  on/il/elle discute   nous discutons  vous discutez  ils/elles discutent
 
 
Finir  -ir
 
je finis  tu finis  on/il/elle finit  nous finissons  vous finissez    ils/elles finissent
 
 
Attendre  -re
 
j'attends    tu attends   on/elle/ il attend     nous attendons   vous attendez    ils/elles attendent
 
Pratiquer les verbes -er ici.  Pratiquer les verbes -ir ici.  Pratiquer les verbes -re ici.

Niveau 3-5: On doit utiliser devoir III

Devoir= förmodan
 
Votre fils doit être grand maintenant= Er son är väl stor nu?
 
Devoir=plikt
 
Faire son devoir de citoyen= uppfylla sin medborgerliga plikt
droits et devoirs=rättigheter och skyldigheter
 
Devoir=läxa
 
devoir de mémoire= 1. minnesteckning över försvunna/döda soldater el liknande 2. Uppsatsskrivning som läxa
 
devoir de vacances= läxa över lovet
 

Niveau 3-5: On doit utiliser devoir II

Devoir + infinitif
 
Papa doit venir par le train de six heures= Pappa skal komma med sextåget
 
Presens av devoir ersätter futurum
 
La réunion devait avoir lieu en mars= Mötet skulle äga rum i mars.
 
Imparfait+ devoir motsvarar skulle+infinitiv
 
Jacques a émigré aux États-Unis en 1980. Il devait y mourir un an plus tard.= Han skulle komma att dö där ett år senare.
 
Devait+infinitiv=ödesbestämt skulle jfr. engelskans "was to"
 

Niveau 3-4: On doit utiliser devoir I

 
Devoir qch à qn=vara skyldig någon något
 
Je dois tout à maman.
 
Devoir (verb)= måsta, bör/borde  devoir m. (substantiv)= plikt, läxa, ett måste
 
 

Classe 9, niveau 3 et niveau 4: Imparfait och passé composé-växlingen mellan dem

I förfluten tid har franskan ett annorlunda sätt (jämfört med svenskan) att uttrycka sig med imparfait och passé composé. Imparfait beskriver i stora drag, långa händelser utan början och slut i berättelsens tid. Imparfait beskriver också vanor och handlingar som upprepas gång på gång. Imparfait används nästan alltid i början av en text för att lägga upp scenen, precis som presentationsdelen i början av en film.
 
Passé composé är betecknar filmens klipp, när det blir en scenförändring, en plötsligt inträffande händelse som avslutas i berättelsens tid. Varje gång en tid nämns är det passé composé som används eftersom passé composé betecknar tidsbegränsad händelse. Även "plusieurs jours" och andra mindre precisa tidsangivelser betecknas ändå med passé composé. Passé composé gäller också stora tidsymder som "1000 ans".
 
Betydelsen förändras beroende på tempusval tex "Quand j'ai eu 15 ans"= när jag fyllde 15 år, min födelsedag. Med imparfait "Quand j'avais 15 år"= när jag var 15 år.
 
Imparfait
 1. Beskrivningar
 2. Vanor och upprepade handlingar
 3. långvariga tillstånd som inte avslutas under berättelsens tid
 4. Ger lugn, fördjupning och kontinuitet åt berättelsen.
Passé composé
 
 1. Plötslig händelse, scenförändring
 2. Avslutad ändelse i berättelsens tid
 3. Tidsbegränsad händelse.
 4. Adderar dramatik och fart till berättelsen.

Verbets konstruktion

För att veta hur man ska använda franska verb behöver man veta hur de konstrueras, med ett eller två objekt. Detta står i lexikon som exempelvis aider ( qn),  aller (à qn). Mer om verbets konstruktion hittar du härhär, härhär.

Exempel på verb som konstrueras med direktobjekt(ackusativobjekt:

När verb bara kan ta ett objekt är det alltid ett ackusativobjekt och det konstrueras också utan preposition.

Verb som adorer, aimer, aider, détester konstrueras med direktobjekt. Aimer qn= l'aimer (tycka om det, honom, henne)

Verb som attendre, chercher, appeler konstrueras med direktobjekt. Je m'appelle, je peux t'appeler?(kan jag ringa dig?)Chercher qc.= la chercher (söka efter det, honom, henne), les attend=vänta på dem

Verb som écouter, entendre, regarder, voir, connaître. Regarder la télé= se på TV, voir mes copains= träffa mina kompisar, je la connaîs (jag känner henne).


Exempel på verb som konstrueras med indirekt objekt(dativobjekt):

När verb kan ta två objekt kommer ett à emellan:
Aller à qn=passa någon, cette robe lui va très bien(den här klänningen passar henne mycket bra)

Parler à qn= tala med någon/tala till någon je le lui a parl ( jag har talat med henne om det)

écrire à qn.=skriva till ngn Tu n'as leur écrit pas? (Har du inte skrivit till dem?)

téléphoner à qn.= ringa till någon Est-ce que tu lui téléphones? (Ringer du honom?)Verb som böjs med être i composé-tempus

 
aller   entrer    naître  monter
venir sortir mourir  descendre
arriver rester décéder=avlida
partir retourner tomber
plus verb i reflexiv användning


Feminin ou masculinComment savoir quand un nom est feminin ou masculin?:

Des terminations feminines:
Des mots que terminent avec -ée sauf: Lycée(m.)=gymnasium, musée(m.)=museum
ex: une cuillerée =sked, matsked (även som mått i recept), la purée= pure, potatismos

des mots qui terminent avec -ie
ex: la pharmacie= apoteket, la boulangerie=bageriet, la boucherie=slakteriet, la pâtisserie=konditori/kakbakning

des mots qui terminent avec -aine:
ex:une vingtaine= ett tjugotal, une dizaine= ett tiotal

des mots qui terminent avec -ance et -ence sauf: silence(m.)=tystnad:
Ex: tolerance=tolerans, patience=tålamod

des mots qui terminent avec -esse et -ette sauf squelette(m.):
ex: recette=inkomster, intäkter, dagskassa, recept, lösning, metod,  camionette=skåpbil, pick-up, vitesse=hastighet, fart, snabbhet

des mots qui terminent avec -sion et -tion:
ex:discussion=diskussion, décision=beslut, publication=publikation,publicering, sensation=sensation, upplevelse, nation=nation, land

des mots qui terminent avec - et -tié sauf: comité(m.)=kommite, été(m.)=sommar, pâté(m.)=pastej
ex: générosité=generositet, bonté=godhet, vänlighet

des mots qui terminent avec -ure sauf: Murmure(m)=brus, sorl, mummel
ex: serrure=lås, voiture=bil, culture=kultur

des mots qui terminent avec -ice:
matrice=gjutform, matris, skattelängd

GEOGRAFISKA NAMN
Des noms géographique qui terminent avec -e:
la Pologne=Polen, la Scanie= Skåne, la Loire=Loire

En particulier
 • des pays sauf: le Cambodge et le Mexique:
la Suède, la France, la Norvège, la Finlande, lÉstonie, la Guinée, l'Algerie

 • des départements, des provinces et des régions:
la Normandie, la Provence, la Dalécarlie= Dalarna, la Laponie=Lappland

 • des fleuves sauf: le Rhône, le Danube=Donau, le Tibre=Tibern
ex: la Seine, la Garonne, la Tamise= Themsen

Skolämnen utom språk:

la biologie, les mathematics/les maths, l'histoire, la chimie=kemi


Des terminations masculines:

des mots qui terminent avec -isme:
ex: organisme, racisme

des mots qui terminent avec -eau et -au sauf:peau(f)=hud, skal, eau(f.)=vatten("eau" är ej ändelse i dessa ord)
tableau=tavla, bateau=båt, rideau=gardin, trousseau de clefs=nyckelknippa

des mots qui terminent avec -age sauf: la plage(f.)=stranden, image(f.)=bild, cage(f.)=bur, rage(f.)=raseri, page(f.)=sida (-age är ej andele i dessa ord).
ex: tournage=filminspelning, svarvning  village=by

des mots qui terminent avec -ment sauf: jument=sto(naturligt genus)
Ex:événement=händelse, tilldragelse, evenemang   complément= tillägg, komplement, utfyllnad

des mots qui terminent avec -oir:
tiroir=byrålåda, skrivbordslåda

des noms géographique qui terminent avec tous lettres sauf -e muet:
ex: le Paris moderne=det moderna Paris, le Jura=Jurabergen, le Japon=Japan, le Canada=Kanada
undantag: la Volga=Volga

ord sammansatta av verb och substantiv:
ex: lave-vaisselle=diskmaskin      porte-bagages=takräcke  ouvre-boîtes=konservöppnare  sèche-cheveux =hårtork
även gamla sammansättningar utan bindestreck: parapluie=paraply    portefeuille=plånbok
Reflexiva verb och pronomen

Se laver=tvätta sig

je me lave
tu te laves
elle/on/il se lave
nous nous lavons
vous vous lavez
ils/elles se lavent   s'appeler=heta (kalla sig)

je m'appelle
tu t'appelles
il s'appelle
nous nous appelons
vous vous appelez
ils s'appellent

lägg märke till stavningsförändringen i s'appeler!

Pratiquez avoir et être au présent

Voici un lien pour pratiquer avoir et être au présent: (Här en länk för att öva avoir och être i presens)

http://www.quia.com/mc/1236.html


Classe 9: Un conteIl était une fois une petite grenouille qui était verte qui était en train de faire du jogging. Soudainement un oiseau l’a caché mais l’oiseau a perdu notre grenouille verte. La grenouille est descendue dans l’eau où elle a rencontré un garçon et ils nageaient ensemble toute la vie et ils étaient très heureux.

Analys fras för fras om varför vi skrev som vi gjorde:

Il était une fois une petite grenouille qui était verte qui était en train de faire du jogging.

Imperfekt eftersom vi här målar upp och beskriver scenbilden som blir berättelsens utgångspunkt.
en train de faire= hålla på att göra ngt.

Soudainement un oiseau l’a caché mais l’oiseau a perdu notre grenouille verte.

Passé composé eftersom något plötsligt inträffade som ändrade den scen som vi målat upp.

La grenouille est descendue

Plötslig förändring igen och descendre böjs med être.

dans l’eau où elle a rencontré un garçon

återigen en förändring och avslutad händelse.

et ils nageaient ensemble toute la vie et ils étaient très heureux.

långvariga tillstånd, beskrivningar av hur de var under sina liv.Classe 8/niveau 2:Des mots et des phrases pour poser des questions

Combien?= hur mycket?  Ça fait combien? = vad kostar det?

Comment?= hur? eller Vad sa du?  Comment s'appelle ta sœur? = Vad heter din syster?

Où? = var  D'où vient-il? varifrån kommer han?

Quand? = När? Tu arrives quand? = När kommer du?

Quel, quelle, quels, quelles = vilken, vilka, vad. Quelle heure est-il? Quelles sont tes sœurs= vilka är dina systrar?

Quel est ton livre? = Vilken bok är din? Quels sont les BDs tu préfères?= Vilka serier föredrar du?

Pourquoi?= Varför  Pourquoi besvaras med Parce que = Därför att

Que? = vad? Que dites vous? = Vad säger ni?

Qu'est-ce que? = Vad? Qu'est-ce qu tu fait?= vad gör du?

Qui= vem   Qui est-ce? = Vem är det?  Je ne sais pas qui c'est= jag vet inte vem det är

Qu'est-ce qui se passe? = vad står på?/vad händer? Je ne sais pas ce qui se passe. = jag vet inte vad som händer.


Lequel, laquelle, lesquels, lesquelles= vilken av(urval)

Lequel de ces livres pr´fèrez-vous? = vilken av dessa böcker föredrar du?

Je voudrais des journaux français. Lesquels? = Jag skulle vilja ha franska tidningar. Vilka?

Omvänd ordföljd:

De quoi est-il question? = Vad är det frågan om? Je ne sais pas de quoi il est question= jag vet inte vad det är fråga om.

Med est-ce que:
Est-ce que tu parles francais?

Omvänd ordföljd:

Parles-tu français? = talar du franska

De quoi est-il question? = Vad är det frågan om? Je ne sais pas de quoi il est question= jag vet inte vad det är fråga om.

Med est-ce que:
Est-ce que tu parles francais?
Classe 9-niveau 4: verb som böjs med être i composé

aller entrer naître monter
venir sortir mourir descendre
arriver rester décéder=avlida
partir retourner tomber
plus verb i reflexiv användning

Tidigare inlägg
RSS 2.0